Privacyverklaring van Brisk Advies

Brisk Advies in de persoon van Anke Algera  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Brisk Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
Spanjaardslaan 164 D  8916 AC Leeuwarden.
Tel: +31 612878505
E-mail: contact@briskadvies.nl
Website: https://www.briskadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brisk Advies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Brisk Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • gezondheid, voor zover relevant voor een coachingstraject
 • persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relaties van toepassing zijn, bijvoorbeeld je interesses.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brisk Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatieve mails, brieven/kaarten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Brisk Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Brisk Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brisk
Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brisk Advies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brisk Advies deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brisk Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

 • Boekhoudpakket Snelstart
 • FP Uw Financiële Partner, Dronrijp
 • Nieuwsbrievensysteem Mailchimp
 • Office IT, Sneek
 • Joris van Montfort, Leeuwarden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brisk Advies gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Ten behoeve van marketing doeleinden maakt Brisk Advies gebruik van:

 • Sitetracking van Active Campaign, om bij te houden welk mails, die jij ontvangt na jouw toestemming, geopend worden.

Door gebruik te maken van mijn website ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brisk Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@briskadvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Brisk Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brisk Advies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@briskadvies.nl.

14 december 2023